Round Stones

1028 PP21 Chrysolite - Swarovski - (48) Chrysolite

3.35

Swarovski

1028 PP21 Chrysolite
PP21 - 3mm
1028 PP21 Pacific Op - Swarovski - (48) Pacific Opal

3.35

Swarovski

1028 PP21 Pacific Op
PP21 - 3mm